Forza d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Forza d'Amore

FORZA D'AMORE1)
BALLETTO
KU CVHÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
LEONORY ORSINA SFORZA
VÉVODKYNĚ DI SEGNE.

FORZA D'AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
LEONORA ORSINA SFORZA
DUCHESSA DI SEGNE.

TENTO tanec (balletto) se začíná tak že osoby stojí
jak ukazuje předložený obrázek, dělajíce však
obvyklé kavalírské obřadnosti, & s děláním poklony (Riverenza)
dlouhé, & dvou Continenze brevi, jak jsem
řekl v jiných tancích (Balli); pak se uchopí za ruku pravou, dělajíce
jeden Passo puntato nohou levou, & poloviční poklonu (Riverenza) pravou:
totéž udělají opačně. Po tomto se uchopí za ruku
náležitou, s děláním dvou Seguiti brevi, & procházejíce se na to místo
kde se bude tančit, dvěma Passi puntati brevi, dvěma Passi semibrevi,
& jedním Seguito ordinario breve, začínajíce každou věc nohou
levou, & potom pravou. Toto uděláno, dělají na stranu levou jeden
Destice, & další doprava; pak dělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, & dva Trabucchetti, Nakonec dělají dva
Seguiti ordinarii brevi, v jejichž konci se pustí s obvyklými
způsoby2); dělajíce další dva Scorsi na způsob S3).

QUESTO Balletto principiarassi stando le persone
come vi dimostra il presente dissegno, facendo però
le solite cerimonie Cavaleresche, & con far la Riverenza
longa, & due Continenze brevi, si come hò
detto nelli altri Balli; poi si piglieranno per la man destra, facendo
un Passo puntato col piè sinistro, & mezza Riverenza col destro:
il medesimo faranno per contrario. Dopò si piglieranno per la man
ordinaria, con fare due Seguiti brevi, & passeggiando per quel luogo
dove si ballerà, con due Passi puntati brevi, due Passi semibrevi,
& un Seguito ordinario breve, principiando ogni cosa col piè
sinistro, & dopò col destro. Ciò fatto, faranno al lato sinistro un
Destice, & un'altro al destro; poi faranno due Spezzati fiancheggiati
innanzi, & due Trabucchetti, Finalmente faranno due
Seguiti ordinarii brevi, al fin de'quali si lascieranno con le solite
Creanze; facendo altri due Scorsi à modo d'una S.

Jeho4) Gagliarda.
Ve druhé části, Kavalír udělá jednu Variaci Gagliardy.
ve čtyřech taktech (tempi); & jestli on bude chtít dělat důstojně5), může dělat dva
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti gravi, totiž semiminimi,
& jeden Seguito finto, jak jsem řekl v Bassa, & Alta6), začínajíce ji
nohou levou. Dáma udělá totéž. Kavalír
se vrátí v dělání téže Variace, začínajíce ji
opačně, totiž nohou pravou. Dáma udělá totéž.
Poté co je uděláno, dělají čtyři Destici v Pedalogo, totiž Kavalír
udělá jeden s bokem levým dovnitř; Dáma udělá
další: tímtéž se vrátí Kavalír v dělání opačně,
s bokem pravým dovnitř; totéž udělá Dáma. Pak dělají
spolu jeden Groppo, & jeden Fioretto: totéž dělají
opačně. Nakonec dělají dva Passi dopředu, se dvěma Saffici
v natáčení (fiancheggiati) dovnitř, začínajíce všechny první Pohyby nohou levou,
& pak pravou.

La sua Gagliarda.
Nel secondo tempo, il Cavaliere farà una Mutanza di Gagliarda
di quattro tempi; & se egli la vorrà far grave, potrà fare due
Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti gravi, cioè semiminimi,
& un Seguito finto, come hò detto in Bassa, & Alta, principiandola
con il piè sinistro. La Dama farà la medesima. Il Cavaliere
tornerà à fare la medesima Mutanza, principiandola per
contrario, cioè con il piè destro. La Dama farà la medesima.
Doppò ciò fatto, faranno quattro Destici in Pedalogo, cioè il Cavaliere
ne farà uno col fianco sinistro per dentro; la Dama ne farà
un'altro: il medesimo tornarà à fare il Cavaliere per contrario, col
fianco destro per dentro; il medesimo farà la Dama. Poi faranno
insieme un Groppo, & un Fioretto: il medesimo faranno per
contrario. Ultimamente faranno due Passi innanzi, con due Saffici
fiancheggiati per dentro, principiando tutti i primi Moti col piè sinistro,
& poi col destro.

Ve třetí části, se uchopí za ruku pravou, dělajíce dva
Passi semibrevi, & jeden Seguito breve na stranu levou; pak dělají
jednu Continenza breve nohou pravou, & jeden Seguito finto nohou levou,
rozloučíce se s obvyklými obřadnostmi: tímtéž se vracejí
v dělání opačně, uchopíce se za ruku levou; pak rozloučíce se dělají
dva Passi puntati brevi, & jeden Seguito doppio alla Francese,
procházejíce se však na stranu levou: totéž dělají opačně.
Poté co je uděláno, dělají znovu tentýž Pedalogo, se všemi
dalšími Skutky, a Pohyby jak bylo řečeno ve druhé části.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra, facendo due
Passi semibrevi, & un Seguito breve al lato sinistro; poi faranno
una Continenza breve col piè destro, & un Seguito finto col piè sinistro,
lasciandosi con le solite cerimonie: il medesimo torneranno à
far per contrario, pigliandosi per la man sinistra; poi lasciandosi faranno
due Passi puntati brevi, & un Seguito doppio alla Franzese,
passeggiando però al lato sinistro: il medesimo faranno per contrario.
Dopò ciò fatto, faranno di nuovo il medesimo Pedalogo, con tutte
l'altre Attioni, e Moti si come hò detto nel secondo tempo.

Zrychlená část skladby - Saltarello.
V této poslední části dělají jednu Riverenza breve ve čtyřech trojných
úderech (quattro battute triple), stojíce ovšem ve výhledu, se dvěma Saffici, jeden na
stranu levou, druhý doprava; pak se obrátí na stranu levou
dvěma Passi minimi, & jeden Spezzato dopředu; po tomto dělají jeden
Groppo, dva Fioretti, & jeden Spezzato puntato, začínajíce je
nohou levou, & poloviční poklona (meza Riverenza) pravou: tímtéž se vracejí
v dělání opačně. Nakonec dělají dva další Saffici v natáčení (fiancheggiati),
se dvěma Fioretti, a dva Trabucchetti; pak s děláním dopředu dvou
Passi puntati semibrevi, se uchopí jemně a zdvořile za náležitou ruku
s prve řečenými rytířskými obřadnostmi, & dělají Riverenza
v tempu Sonaty, ukončí tento spanilý, & půvabný
tanec (Balletto).

La Sciolta della Sonata in Saltarello.
In questo ultimo tempo faranno una Riverenza breve di quattro
battute triple, stando però in prospettiva, con due Saffici, uno al
lato sinistro, l'altro al destro; poi si volteranno à man sinistra con
due Passi minimi, & un Spezzato innanzi; dopò faranno un
Groppo, due Fioretti, & un Spezzato puntato, principiandoli col
piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: il medesimo torneranno
à fare per contrario. Finalmente faranno due altri Saffici fiancheggiati,
con due Fioretti, e due Trabucchetti; poi con far innanzi due
Passi puntati semibrevi, si piglieranno gentilmente per la man' ordinaria
con le predette cerimonie Cavaleresche, & facendo la Riverenza
à tempo della Sonata, finiranno questo vago, & gratioso
Balletto.

1) V překladu Síla lásky.

2) Zřejmě tím míní často opakovaný výraz Creanza Honorata, což lze přeložit jako dobré způsoby na patřičné úrovni.

3) Protože Caroso zkratky nepoužívá, zřejmě tím myslí tvar písmene S.

4) Sua je přivlastňovací zájmeno, a může znamenat její i jeho. Ne však jejich, to by bylo loro. Bude to však jeho, protože variaci gagliardy má dělat on.

5) Grave znamená těžký, vážný, závažný, seriózní, slavnostní, přísný, tupý, hluboký, totéž pak v příslovci. Já si tu z toho vytvářím souhrnný význam důstojný – důstojně.

6) Bassa et Alta je jiný Carosův tanec a je uveden v obou Carosových sbírkách. Já tu v textu odkazuji na verzi ze sbírky Nobiltà di Dame.

Kategorie: Nobiltà - tance