Gagliarda di Spagna - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Gagliarda  di Spagna

GAGLIARDA DI SPAGNA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ
D. ANNY CORDUA CARDONA
VÉVODKYNĚ DI SESSA.

GAGLIARDA DI SPAGNA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECCELL.MA
D. ANNA CORDUA CARDONA
DUCHESSA DI SESSA.

TATO Gagliarda di Spagna se začíná jsouce
osoby jak tu zobrazují Figury; a v první
části, dělají Riverenza Breve ve dvou úderech (battute),
a dvě Continenze v jednom úderu (battuta) pro Continenza;
pak dělají jednu Ripresa sottopiede na stranu levou, dva Fioretti,
& jeden Seguito semidoppio, totiž dva Passi, & jeden Spezzato,
zastavíce se ovšem půl úderu (mezza battuta); pak dělají totéž opačně.
Toto uděláno, ihned dělají na stranu levou jednu Ripresa sottopiede,
& jeden Fioretto, další Ripresa sottopiede na stranu pravou,
& toutéž dělají jeden Zoppetto, unožujíce dopředu levou,
jeden Passo ve vzduchu s pravou, & Cadenza: totéž dělají
opačně. S upozorněním, že když budu říkat že se mají dělat
závěry (Chiuse) v tomto Tanci, začínají od Ripresa, a Fioretto,
s dalšími Pohyby následujícími, & vždycky se mají dělat ukončené (terminato).

QUESTA Gagliarda di Spagna principiarassi stando
le persone come vi dimostran le Figure; e nel primo
tempo, faranno la Riverenza Breve di due battute,
e due Continenze di una battuta per Continenza;
poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro, due Fioretti,
& un Seguito semidoppio, cioè due Passi, & un Spezzato,
fermando però mezza battuta; poi faranno il medesimo per contrario.
Ciò fatto, subito faranno al lato sinistro una Ripresa sottopiede,
& un Fioretto, un'altra Ripresa sottopiede al lato destro,
& con l'istesso faranno un Zoppetto, inarborando innanzi il sinistro,
un Passo in aria col destro, & la Cadenza: il medesimo faranno
per contrario. Avertendo, che quando io dirò che si facciano
le Chiuse in questo Ballo, cominciaranno dalla Ripresa, e Fioretto,
con gli altri Moti sussequenti, & sempre hà da farsi terminato.

Ve druhé části, dělají dvě Continenze brevi ve dvou úderech (battute)
na jednu; pak procházejíce na místo kde se tančí, dělají
Groppo, dva Fioretti, dva Passi dopředu, & jeden Saffice: v tomto
tu se zastaví půl úderu (mezza battuta); pak dělají znovu Groppo,
s dalšími Pohyby opačně; & v konci dělají prve řečené závěry (Chiuse)
oběma nohama, totiž jedna Chiusa levou, druhá
pravou.

Nel secondo tempo, faranno due Continenze brevi di due battute
l'una; poi passeggiando per il luogo dove si balla, faranno il
Groppo, due Fioretti, due Passi innanzi, & un Saffice: in questo
vi si fermeranno mezza battuta; poi faranno di nuovo il Groppo,
con gl'altri Moti per contrario; & al fine faranno le predette Chiuse
con amendue gli piedi, cioè una Chiusa col sinistro, l'altra con
il destro.

Ve třetí části, pustíce se uchopí ruku pravou, dělajíce
dva Seguiti brevi, totiž ordinarii, v konci těchto dělají poloviční (mezza)
Riverenza, a pustíce ruce, má se obrátit dvěma Passi
k ruce levé, a dva Fioretti, & jeden Seguito ordinario dopředu,
zastavíce se jedna půl úderu (mezza battuta), měníce ovšem místo; pak uchopíce se
za ruku levou, dělají totéž opačně.
Potom co je toto uděláno dělají prve řečené závěry (Chiuse).

Nel terzo tempo, lasciandosi pigliaranno la man destra, facendo
due Seguiti brevi, cioè ordinarii, nel fin de'quali faranno mezza
Riverenza, e lasciando la mano, si ha da voltare con due Passi à
man sinistra, e due Fioretti, & un Seguito ordinario innanzi,
ferrmandosi una mezza battuta, cambiando però luogo; poi pigliandosi
per la man sinistra, faranno il medesimo per contrario.
Dopò ciò fatto, faranno le predette Chiuse.

První Variace Kavalíra.
Ve čtvrté části oba dva dělají dva Seguiti, jako výše,
v konci těchto skloní trochu s půvabem a elegancí kolena na způsob
poloviční (mezza) Riverenza. Dáma, udělány ty dva Seguiti, se zastaví.
Kavalír udělá tuto Variaci; nejprve on udělá dva Passi
puntati semibrevi v jednom úderu (battuta) jeden; na stranu levou udělá jednu
Ripresa sottopiede, totiž jeden Trabucchetto, & jeden Sottopiede; udělána
Ripresa, udělá jeden Fioretto: tutéž Ripresa, & Fioretto
udělá opačně na stranu pravou; ve výhledu pak udělá jeden
Groppo, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu, dvě poloviční (mezze)
Riverenze, jeden Sottopiede, & Cadenza, začínaje řečené
Pohyby nohou levou: totéž udělá každou věc opačně, začínaje
od Groppo. Nakonec udělá dva závěry (Chiuse), jak na stranu levou,
tak na pravou jednou, a druhou nohou, jak jsem řekl
výše. A toto je Variace Ukončená (Mutanza Terminata), že taková se dělá jednou nohou,
jakož i druhou.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Nel quarto tempo amendue faranno due Seguiti, come di sopra,
al fin de'quali chinerannosi un poco con gratia le ginocchia à modo
di mezza Riverenza. La Dama, fatti gli due Seguiti, si fermerà.
Il Cavaliere farà questa Mutanza; in prima egli farà due Passi
puntati semibrevi d'una battuta l'uno; al lato sinistro farà una
Ripresa sottopiede, cioè un Trabucchetto, & un Sottopiede; fatta
la Ripresa, farà un Fioretto: la medesima Ripresa, & Fioretto
lo farà per contrario al lato destro; in prospettiva poi farà un
Groppo, due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro, due mezze
Riverenze, un Sottopiede, & la Cadenza, principiando i detti
Moti col piè sinistro: il medesimo farà ogni cosa per contrario, incominciando
dal Groppo. Finalmente farà le due Chiuse, sì al lato sinistro,
come al destro con l'uno, e l'altro piede, si come hò detto di
sopra. Et questa è Mutanza Terminata, che tanto ne hà un piede,
quanto un'altro.

První Variace Dámy.
V páté části, Dáma udělá totéž co dělal
Kavalír.

Prima Mutanza della Dama.
Nel quinto tempo, la Dama farà il medesimo che harà fatto il
Cavaliere.

Druhá Variace Kavalíra.
V šesté části, Kavalír udělá dva Passi puntati dopředu brevi
vd dvou úderech (battute) na jeden, zastavě se v konci oněch půl úderu (mezza battuta)
Hudby; pak udělá dva Zoppetti s levou vpředu ve vzduchu, & ihned
toutéž udělá dvě poloviční (mezze) Riverenze, jeden Groppo, jeden Passo ve
vzduchu s pravou, se dvěma Fioretti dopředu, a Cadenza: udělány tyto
Pohyby, tu se zastaví další půl úderu (mezza battuta), začínaje řečené
Pohyby nohou levou: totéž udělá opačně. Pak toto uděláno
uzavře řečenou Variaci, děláním dvou závěrů (Chiuse), jako výše.

Seconda Mutanza del Cavaliere.
Nel sesto tempo, il Cavalier farà due Passi puntati innanzi brevi
di due battute l'uno, fermandosi al fin di essi mezza battuta di
Musica; poi farà due Zoppetti col sinistro innanzi in aria, & subito
con l'istesso farà due mezze Riverenze, un Groppo, un Passo in
aria col destro, con due Fioretti innanzi, e la Cadenza: fatto questi
Moti, vi si fermerà un'altra mezza battuta, principiando i detti
Moti col piè sinistro: il medesimo farà per contrario. Poi ciò fatto
concluderà detta Mutanza, con fare le due Chiuse, come di sopra.

Druhá Variace Dámy.
V sedmé části, Dáma udělá tutéž Variaci kterou
dělall Kavalír.

Seconda Mutanza della Dama.
Nel settimo tempo, la Dama farà la medesima Mutanza che
harà fatta il Cavaliere.

Varice k dělání spolu.
V osmé části, oba dva spolu dělají dva Passi puntati
brevi, & v konci oněch tu se zastaví půl úderu (mezza battuta); pak dělají
dvě Riprese sottopiede na stranu levou, dva Fioretti dopředu,
& jeden Destice v natáčení (fiancheggiato), začínajíce levou: tytéž
Riprese, s dalšími Pohyby následujícími dělají opačně.
S upozorněním, že v konci Destice tu se zastaví půl úderu (mezza battuta)
Hudby; pak ihned bez zastavení na místě, dělají dva závěry (Chiuse),
jako výše.

Mutanza da farsi insieme.
Nell'ottavo tempo, amendue insieme faranno due Passi puntati
brevi, & al fin di essi vi si femeranno mezza battuta; poi faranno
due Riprese sottopiede al lato sinistro, due Fioretti innanzi,
& un Destice fiancheggiato, principiando col sinistro: le medesime
Riprese, con gli altri Moti sussequenti faranno per contrario.
Avertendo, che al fin del Destice vi si fermeranno mezza battuta
di Musica; poi subito senza fermarsi punto, faranno le due Chiuse,
come di sopra.

V deváté části, dělají dva Passi puntati brevi, zastavíce se
půl úderu (mezza battuta); pak dělají dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi,
& jeden Corinto, totiž tři Riprese, & jeden Trabucchetto, ale
ovšem v natáčení (fiancheggiato) dopředu: tytéž Fioretti s dalšími Pohyby
dělají oapčně. Potom co je toto udělánao, dělají dva Passi puntati
semibrevi v jednom úderu (battuta) na jeden; pak nakonec, ctíce tytéž
termíny Kavalírských Obřadností, uchopí se za ruku
náležitou, & ukončí řečenou Gagliarda di Spagna, děláním
Riverenza breve ve dvou úderech (battute), jak se dělalo v jejím začátku.
A celý tento Balletto bude dělán podle ohraničeného pravidla Pravidla (Regola Terminata),
& bude nanejvýš správný.

Nel nono tempo, faranno due Passi puntati brevi, fermandosi
mezza battuta; poi faranno due Fioretti innanzi, due Passi minimi,
& un Corinto, cioè tre Riprese, & un Trabucchetto, ma pe
rò fiancheggiato innanzi: gli medesimi Fioretti con gli altri Moti
faranno per contrario. Dopò ciò fatto, faranno due Passi puntati
semibrevi d'una battuta l'uno; poi finalmente, osservando gli medesimi
termini di Creanza Cavaleresca, si piglieranno per la mano
ordinaria, & finiranno detta Gagliarda di Spagna, con il far la
Riverenza breve di due battute, si come nel principiarla la fecero.
Et tutto questo Balletto và fatto con vera Regola Terminata,
& và giustissimo.

Kategorie: Nobiltà - tance