Ghirlanda d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Ghirlanda d'Amore

GHIRLANDA D'AMORE
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
D. MARFISY D'ESTE CIBBO
MARKÝZY DI CARRARA.

GHIRLANDA D'AMORE
CASCARDA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
D. MARFISA D'ESTE CIBBO
MARCHESA DI CARRARA.

TATO Cascarda se začíná stojíce osoby
jak ukazuje předložený obrázek, dělajíce obvyklé
způsoby Kavalírské, s jedním Spezzato na stranu levou;
& v dělání poloviční (mezza) Riverenza pravou se
dotknou rukou pravou: totéž dělají opačně; pak
se uchopí za náležitou ruku, procházejíce se čtyřmi Spezzati,
dva Seguiti semidoppi, dva Fioretti, dva Passi minimi, &
dva další Spezzati. Nakonec dělají na stranu levou dva Riprese,
dva Trabucchetti, dva Passi minimi, & jeden Saffice: tytéž
Riprese, s dalšími Pohyby dělají opačně, začínajíce
ovšem řečené první Pohyby nohou levou, pouze že poloviční (mezza) Riverenza.
& toto je jeden Část Ukončená (Tempo Terminato).

QUESTA Cascarda si principiarà stando le persone
come dimostra il presente dissegno, facendo le solite
creanze Cavaleresche, con un Spezzato al lato sinistro;
& nel far la mezza Riverenza col destro si
toccaranno la man destra: il medesimo faranno per contrario; poi
si pigliaranno per la man' ordinaria, passeggiando con quattro Spezzati,
due Seguiti semidoppi, due Fioretti, due Passi minimi, &
due altri Spezzati. Finalmente faranno al lato sinistro due Riprese,
due Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice: le medesime
Riprese, con gli altri Moti faranno per contrario, principiando
però i detti primi Moti col piè sinistro, solo che la mezza Riverenza.
& questo è un Tempo Terminato.

Ve druhé části, se uchopí za ruku pravou, dělajíce
dva Spezzati, & jeden Trabucchetto, začínajíce je levou, &
jeden Destice na stranu pravou; pak pustíce se, obracejí se na stranu
levou se dvěma Seguiti semidoppi; & naproti dělají jeden
Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi, & jeden Saffice, začínajíce je
nohou levou: tytéž dělají opačně. Nakonec
dělají na stranu levou dva Riprese, dva Trabucchetti, dva Passi
minimi, & jeden Saffice; & na stranu pravou dělají dvě Riprese,
& tři Trabucchetti, začínajíce je pravou; & v konci jeden Destice
na stranu levou. & toto se nazývá Část Řádná (Tempo Regolato).

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo
due Spezzati, & un Trabucchetto, principiandoli col sinistro, &
un Destice al lato destro; poi lasciandosi, si voltaranno al lato
sinistro con due Seguiti semidoppi; & all'incontro faranno un
Groppo, due Fioretti, due Passi minimi, & un Saffice, principiandoli
col piè sinistro: gli medesimi faranno per contrario. Finalmente
faranno al lato sinistro due Riprese, due Trabucchetti, due Passi
minimi, & un Saffice; & al lato destro faranno due Riprese,
& tre Trabucchetti, principiandoli col destro; & al fine un Destice
al lato sinistro. & questo si chiama Tempo Regolato.

Ve třetí části, uchopíce se levou rukou, dělají každou
věc opačně z Pohybů dělaných ve druhé části.

Nel terzo tempo, pigliandosi per la man sinistra, faranno ogni
cosa per contrario de gli Moti fatti nel secondo tempo.

Ve čtvrté, & poslední části, se obracejí k ruce levé
jedním Seguito semidoppio nohou levou dělaným, jeden Trabucchetto
pravou, & jeden Destice s bokem levým dovnitř: totéž
dělají opačně. Potom dělají dva Fioretti, anebo dvě
Riprese na stranu levou, dva Trabucchetti, & jeden Corinto s bokem
levým dovnitř: totéž dělají opačně. Nakonec
dělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva Passi minimi, dva
Trabucchetti, se dvěma Passi puntati dopředu semibrevi; & se
stejnými obřadnostmi, & Riverenza breve ve čtyřech triolách (di quattro battute triple),
ukončí tuto spanilou, & půvabnou Cascardu.

Nel quarto, & ultimo tempo, si voltaranno à man sinistra
con un Seguito semidoppio col piè sinistro fatto, un Trabucchetto
col destro, & un Destice col fianco sinistro per dentro: il medesimo
faranno per contrario. Dopò faranno due Fioretti, overo due
Riprese al lato sinistro, due Trabucchetti, & un Corinto col fianco
sinistro per dentro: il medesimo faranno per contrario. Ultimamente
faranno due Spezzati fiancheggiati, due Passi minimi, due
Trabucchetti, con due Passi puntati innanzi semibrevi; & con le
medesime cerimonie, & la Riverenza breve di quattro battute triple,
finiranno questa vaga, & gratiosa Cascarda.

Kategorie: Nobiltà - tance