Nido d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Nido d'Amore

NIDO1) D'AMORE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CATERINY ORSINA
MELCHIORI
Markýzy di Torreto.

NIDO D'AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
CATERINA ORSINA
MELCHIORI
Marchesa di Torreto.

V tomto spanilém, & půvabném Tanci, stojíce osoby
jak se má na předloženém obárzku, uchopíce se za
náležitou ruku, s obvyklými Způsoby (Creanze), dělají ušlechtile
Riverenza lunga, se dvěma Continenze
brevi; pak se procházejí dvěma Seguiti semidoppi, dva Fioretti,
dva Passi minimi, a dva Saffici. Na Fugu (Fuga) Sonaty dělají dva
Spezzati, dva Trabucchetti, & jeden Corinto, začínajíce všechny
řečené Pohyby nohou levou. Potom dělají znovu řečené Spezzati,
Trabucchetti, & Corinto opačně.

IN questo vago, & gratioso Balletto, stando le persone
come si hà nel presente dissegno, pigliandosi per
la man' ordinaria, con le solite Creanze, faranno gentilmente
la Riverenza lunga, con due Continenze
brevi; poi passeggiaranno con due Seguiti semidoppi, due Fioretti,
due Passi minimi, et due Saffici. Alla Fuga della Sonata faranno due
Spezzati, due Trabucchetti, & un Corinto, principiando tutti
i detti Moti col piè sinistro. Dopò faranno di nuovo detti Spezzati,
Trabucchetti, & Corinto per contrario.

Ve druhé části, dělají jeden Passo trangato nohou levou,
jeden Groppo pravou, dva Fioretti, & jeden Trabucchetto, začínajíce je
nohou pravou, & jeden Saffice levou: totéž dělají
opačně; pak se procházejí dvěma Passi minimi, jeden
Groppo, dva Fioretti, & jeden Spezzato, začínajíce je nohou levou:
totéž dělají opačně. Toto uděláno, vracejí se
znovu jedenkráte2) Fuga, totiž dva Saffici, jeden na stranu levou,
druhý na pravou, dva Passi minimi, & dva Spezzati, v konci
těchto se pustí, dělajíce v tempu další Fuga prve řečené
Pohyby scorsi3), obracejíce se nejprve k ruce levé, pak k ruce pravé
na způsob S. V konci se opět nacházejí ve výhledu.

Nel secondo tempo, faranno un Passo trangato col piè sinistro,
un Groppo col destro, due Fioretti, & un Trabucchetto, principiandoli
col piè destro, & un Saffice col sinistro: il medesimo faranno
per contrario; poi passeggiaranno con due Passi minimi, un
Groppo, due Fioretti, & un Spezzato, principiandoli col piè sinistro:
il medesimo faranno per contrario. Ciò fatto, tornaranno di
nuovo à fare una volta la Fuga, cioè due Saffici, uno al lato sinistro,
l'altro al destro, due Passi minimi, & due Spezzati, al fin
de'quali si lasciaranno, facendo al tempo dell'altra Fuga gli predetti
Moti scorsi, voltandosi prima à man sinistra, por à man destra
à modo d'una S. Al fin si ritrovaranno in prospettiva.

Ve třetí části, Kavalír udělá Variaci z Gagliardy
ve čtyřech taktech (quattro tempi). Dáma udělá Variaci z Tordiglione,
& jestli ji neumí udělat, udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti
semibrevi, & jeden Seguito finto; začínajíce, jak
Kavalír, tak i Dáma, řečenou Variaci nohou levou, &
stejnou ji ukončí, aby zůstali řečenou nohou levou vpředu.

Nel terzo tempo, il Cavaliere farà una Mutanza di Gagliarda
di quattro tempi. La Dama farà una Mutanza di Tordiglione,
& se non la saprà fare, farà dui Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti
semibrevi, & un Seguito finto; principiando, tanto il
Cavaliere, quanto la Dama, detta Mutanza col piè sinistro, &
con l'istesso finirla, si che restino col detto piè sinistro innanzi.

Kavalír poté co Dáma udělala svou Část, nebo Variaci,
On se vrátí a bude znovu dělat prve řečenou část, začínaje,
& konče ji nohou pravou: s doporučením nedělat ji jiným způsobem,
protože to by byl Tanec špatný. Dáma udělá tutéž Variaci,
začínajíc ji, & končíc ji pravou. Na Fugu v Gagliardě
dělají dva Passi minimi dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva
Trabucchetti, & jeden Corinto, začínajíce je nohou levou:
totéž dělají opačně.

Il Cavaliere dopò che la Dama harà fatta la sua Partita, ò Mutanza,
Egli tornarà à far di nuovo la predetta partita, principiando,
& finendola col piè destro: avertendo di non farla in altro modo,
perche sarebbe il Ballo falso. La Dama farà la medesima Mutanza,
principiandola, & finendola col destro. Alla Fuga in Gagliarda
faranno due Passi minimi due Spezzati fiancheggiati, due
Trabucchetti, & un Corinto, principiandoli col piè sinistro: il
medesimo faranno per contrario.

Dělá se řečená Sonata v Saltarello.
Uchopí se pravou rukou dělajíce dva Spezzati, dva Passi
minimi, & jeden Destice na stranu levou: pak uchopíce se za ruku
levou dělají totéž opačně. Toto uděláno, obracejí se
k ruce levé jedním Seguito semidoppio nohou levou, jeden Trabucchetto
pravou, & jeden Destice s bokem levým dovnitř:
totéž opačně. Ve dvou Fugách dělají tytéž
Skutky jako dělali v první části, totiž dva Spezzati, dva
Trabucchetti, & jeden Corinto v natáčení (fiancheggiato) dovnitř, začínajíce
nohou levou: totéž dělají opačně.

Farasi detta Sonata in Saltarello.
Si pigliaranno per la man destra facendo due Spezzati, due Passi
minimi, & un Destice al lato sinistro: poi pigliandosi per la man
sinistra faranno il medesimo per contrario. Ciò fatto, si voltaranno
à man sinistra con un Seguito semidoppio col piè sinistro, un Trabucchetto
col destro, & un Destice col fianco sinistro per dentro:
il medesimo per contrario. Alle due Fughe faranno le medesime
Attioni come havran fatto nel primo tempo, cioè due Spezzati, due
Trabucchetti, & un Corinto fiancheggiato per dentro, principiando
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario.

Canario.
Oba dva spolu se obracejí k ruce levé dvěma Spezzati,
dva Passi minimi, & jeden Saffice s bokem levým dovnitř,
začínajíce je levou: tytéž dělají opačně.

Al Canario.
Amendue insieme si voltaranno à man sinistra con due Spezzati,
due Passi minimi, & un Saffice col fianco sinistro per dentro,
principiandoli col sinistro: gli medesimi faranno per contrario.

Zde dělají Pedalogo.
Kavalír v mezzo tempo4) Sonaty Canario udělá dva
údery nohou (battute di piedi), & jeden Seguito battuto, začínaje levou:
tímtéž odpoví nohama Dáma. Potom pravou Kavalír
udělá totéž: Dáma odpoví stejně. Kavalír
udělá jeden Seguito doppio di Canario nohou levou, trito
minuto pravou, totiž tři rychlé údery nohou (battute di piedi preste), & v konci jeden
Seguito battuto levou: Dáma udělá tytéž Pohyby v odpověď;
& toto dělají v dalším tempo5) po jednom. V konci onoho
dělají spolu jeden Spezzato puntato levou, & poloviční (mezza)
Riverenza pravou: totéž opačně.

Quì faranno il Pedalogo.
Il Cavaliere à mezzo tempo della Sonata del Canario farà due
battute di piedi, & un Seguito battuto, principiando col sinistro:
il medesimo risponderà con i piedi la Dama. Dopò col destro il Cavaliere
farà il medesimo: la Dama risponderà parimente. Il Cavaliere
farà un Seguito doppio di Canario col piè sinistro, il trito
minuto col destro, cioè tre battute di piedi preste, & al fine un
Seguito battuto col sinistro: la Dama farà gli medesimi Moti reciplichi;
& questo faranno un'altro tempo per uno. Al fin d'esso
faranno insieme un Spezzato puntato col sinistro, & mezza
Riverenza col destro: il medesimo per contrario.

Vracejí se znovu v dělání Pedalogo.
Kavalír nohou levou kterou měl vzadu, udělá jednu schisciata
s patou vpředu (dopředu), & jednu se špičkou nohy dozadu (vzadu)
& toutéž udělá jeden Destice s bokem levým dovnitř: totéž
udělá Dáma. On se vrátí v dělání téže Variace
opačně: & Ona taktéž. Toto uděláno, obracejí se
k ruce levé, & k pravé, jako se začínal řečený Canario.
Pak nakonec, s děláním dvou Passi puntati semibrevi dopředu se uchopí
ušlechtile (gentilmente) s obvyklými obřadnostmi za náležitou ruku,
& ukončí s Riverenza breve tento překrásný
Tanec udělaný podle dokonalé teorie (Theorica).

Tornaranno di nuovo à far il Pedalogo.
Il Cavaliere col piè sinistro che havrà in dietro, farà una schisciata
col calcagno innanzi, & una con la punta del piè in dietro,
& con l'istesso farà un Destice col fianco sinistro in dietro: il medesimo)
farà la Dama. Egli tornarà à far la medesima Mutanza
per contrario: & Lei parimente. Ciò fatto, si voltaranno alla
man sinistra, & alla destra, si come han principiato detto Canario.
Poi finalmente, con far due Passi puntati semibrevi innanzi si pigliaranno
gentilmente con le solite cerimonie per la man' ordinaria,
& porranno fine con la Riverenza breve à questo bellissimo
Ballo fatto con perfetta Theorica.

1) Nido znamená hnízdo nebo doupě. Pikantní název pro tanec...

2) Výraz una volta, který je tu použit, může znamenat jedenkráte ale také jeden obrat.

3) Scorsi mohou znamenat v běhu nebo v chůzi, možná i průběžné. Myslím že o konkrétní kroky zvané Scorsi (Seguiti scorsi) tady nejde.

4) Tohle může mít víc významů např. ve střední části, nebo v prostřed doby, nebo v půli taktu… mezzo souvisí s prostředkem a tempo je čas, doba, takt, často se v těchto tancích používá ve významu část.

5) Může to být takt – jinak viz poznámka č. 4.

Kategorie: Nobiltà - tance