Ninfa Leggiadra - ND

NINFA LEGGIADRA1)
CASCARDA2)
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
LAURY CAETANY DELLA RICCIA
BARONESY ŘÍMSKÉ.

NINFA LEGGIADRA
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
LAURA CAETANA DELLA RICCIA
BARONESSA ROMANA.

CHTĚJÍCE začít tuto překrásnou Cascardu,
Kavalír, a Dáma se uchopí za náležitou ruku
s obvyklými Způsoby Kavalírskými, ale je zapotřebí
aby nejprve udělali Riverenza breve v tempu
čtyř úderů trojných (battute triple); pak procházejíce se dvěma Seguiti semidoppi
brevi, & dva Passi semibrevi, dva Spezzati, & jeden Destice, začínajíce
každý Pohyb nohou levou. Potom dělají další dva Passi
semibrevi, dva Spezzati, dva Fioretti, dva Trabucchetti, & na
konci jeden Destice, začínajíce je nohou pravou. & Toto je zváno
Část Ukončená (Tempo Terminato).

A VOLER principiare questa bellissima Cascarda, il
Cavaliere, et la Dama si pigliaranno per la man'ordinaria
con le solite Creanze Cavaleresche, ma bisogna
che prima facciano la Riverenza breve à tempo di
quattro battute triple; poi passeggiaranno con due Seguiti semidoppi
brevi, & due Passi semibrevi, due Spezzati, & un Destice, principiando
ogni Moto col piè sinistro. Dopò faranno altri due Passi
semibrevi, due Spezzati, due Fioretti, due Trabucchetti, & al
fine un Destice, principiandoli col piè destro. & questo lo chiamo
Tempo Terminato.

Ve druhé části, se uchopí za náležitou ruku dělajíce dva
Seguiti semidoppi, dva Saffici; & pustíce se, dělají dva Passi
jako výše točené k ruce levé, se dvěma Spezzati, & jeden Destice
s bokem levým dovnitř. Potom dělají dva Passi, dva
Spezzati, dva Fioretti, & jeden Saffice, začínajíce je pravou;
nakonec dělají jeden Destice na stranu levou.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra facendo due
Seguiti semidoppi, due Saffici; & lasciandosi, faranno due Passi
come di sopra volti à man sinistra, con due Spezzati, & un Destice
col fianco sinistro per dentro. Dopò faranno due Passi, due
Spezzati, due Fioretti, & un Saffice, principiandoli col destro;
ultimamente faranno un Destice al lato sinistro.

Ve třetí části, uchopí se náležitou rukou, dělajíce všechny
Pohyby opačně. A tyto dvě části se nazývají Regolati.

Nel terzo tempo, si pigliaranno per la man sinistra, facendo tutti
i Moti per contrario. Et questi due tempi gli chiamo Regolati.

Ve čtvrté, & poslední části, dělají dva Seguiti semidoppi
v natáčení (fiancheggiati), se dvěma Saffici, dva Spezzati, dva Fioretti, dva Trabucchetti,
dva Passi semibrevi, dva Corinti v natáčení (fiancheggiati) dovnitř,
uchopíce se za náležitou ruku. Nakonec dělají dva další
Passi dozadu, & půvabným a elegantním děláním Riverenza breve jako
prve, ukončí tuto půvabnou Cascardu.

Nel quarto, & ultimo tempo, faranno due Seguiti semidoppi
fiancheggiati, con due Saffici, due Spezzati, due Fioretti, due Trabucchetti,
due Passi semibrevi, due Corinti fiancheggiati per dentro,
pigliandosi per la man'ordinaria. Finalmente faranno due altri
Passi in dietro, & con il far gratiosamente la Riverenza breve come
la prima, finiranno questa leggiadra Cascarda.

1) Lze přeložit jako Půvabná nymfa.

2) Tento tanec nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

Kategorie: Nobiltà - tance