Pungente Dardo - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

PUNGENTE DARDO1)
BALLETTO
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
CLELIE CUPPIS CONTI
BARONESY ŘÍMSKÉ.

PUNGENTE DARDO
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
CLELIA CUPPIS CONTI
BARONESSA ROMANA.

ZAČÍNÁ SE tento Tanec stojíce
osoby naproti jak tu ukazuje obrázek
k Alta Regina, & s obvyklými obřadnostmi Kavalírskými
dělají půvabně a elegantně Riverenza lunga, se dvěma
Continenze brevi, nesouce se poněkud hrdě (pavoneggiandosi); pak se uchopí za
pravou ruku dělají dva Passi semibrevi, & jeden Seguito breve
na stranu levou, začínajíce je nohou levou: tytéž dělají
opačně. Potom pustíce se, obracejí se dvěma Spezzati
k ruce levé, & jeden Destice s bokem levým dovnitř, začínajíce je
nohou levou, s jednou Continenza breve na stranu pravou,
& jeden Seguito breve finto ve výhledu: totéž dělají
opačně, uchopíce se za ruku levou. & toto je první část
Ukončená (tempo Terminato).

PRINCIPIARASSI questo Balletto stando le
persone all'incontro si come vi mostran le Figure di
Alta Regina, & con le solite cerimonie Cavaleresche
faranno gratiosamente la Riverenza lunga, con due
Continenze brevi, pavoneggiandosi alquanto; poi si pigliaranno per
la man destra facendo due Passi semibrevi, & un Seguito breve
al lato sinistro, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno
per contrario. Dopò lasciandosi, si voltaranno con due Spezzati
à man sinistra, & un Destice col fianco sinistro per dentro, principiandoli
col piè sinistro, con una Continenza breve al lato destro,
& un Seguito breve finto in prospettiva: il medesimo faranno per
contrario, pigliandosi per la man sinistra. & quest'è il primo tempo
Terminato.

Ve druhé části, se uchopí za náležitou ruku se
stejnými obřadnostmi, & procházejí se čtyřmi Seguiti brevi,
& dva Passi puntati podobně brevi, s dalšími dvěma Seguiti jako
výše řečené; pak dělají dva Spezzati, Destice, & Continenza,
a Seguito finto, začínajíce je nejprve levou, pak pravou,
s tímtéž pořádkem jako jsem řekl výše v první Části.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man'ordinaria con le
medesime cerimonie, & passeggiaranno con quattro Seguiti brevi,
& due Passi puntati similmente brevi, con altri due Seguiti come gli
sopradetti; poi faranno gli due Spezzati, Destice, & Continenza,
col Seguito finto, principiandoli prima col sinistro, poi col destro,
con quel medesimo ordine come di sopra al primo Tempo hò detto.

Ve třetí části, se uchopí oběma rukama, dělajíce na
stranu levou dva Seguiti brevi, v konci těchto se pustí, ohnouce
trochu kolena na způsob poloviční (mezza) Riverenza, s děláním
dalších dvou točených k ruce levé, vzdálíce se poněkud, & měníce
místo, & v konci těchto, se opět nacházejí ve výhledu dělajíce dva
Passi puntati brevi, se dvěma dalšími Seguiti v natáčení (fiancheggiati); v konci se vracejí
a dělají znovu řečené Spezzati, Destice, Continenza,
& Seguito breve finto, jak jednou, tak druhou nohou,
způsobem prve řečeným.

Nel terzo tempo, si pigliaranno per amendue le mani, facendo al
lato sinistro due Seguiti brevi, al fin de'quali si lasciaranno, piegando
un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza, con farne
altri due volti à man sinistra, discostandosi alquanto, & cambiando
luogo, & al fin d'essi, si ritrovaranno in prospettiva, facendo due
Passi puntati brevi, con due altri Seguiti fiancheggiati; al fine tornaranno
à fare di nuovo gli detti Spezzati, Destice, Continenza,
& il Seguito breve finto, sì con l'uno, come con l'altro piede, nel
modo predetto.

Ve čtvrté části, znovu se uchopíce za ruce2), dělají
totéž opačně.

Nel quarto tempo, ripigliandosi di nuovo per le mani, faranno
il medesimo per contrario.

Tato Sonata se zrychluje v Saltarello.
V této části Saltarello, dělají dva Spezzati točené na
stranu levou, se dvěma Passi minimi, & jeden Saffice s bokem levým
dovnitř, začínajíce je nohou levou, měníce ovšem místo:
totéž dělají opačně, vracejíce se každý na své místo;
pak na stranu levou dělají jeden Spezzato puntato nohou levou,
& poloviční (mezza) Riverenza pravou: totéž dělají
opačně. Toto uděláno, dělají dva Saffici, jeden na stranu levou, druhý
na pravou, se dvěma Fioretti dopředu, & dva Trabucchetti. Potom
dělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi, & jeden
Saffice v natáčení (fiancheggiato) dovnitř, začínajíce je nohou levou: totéž
opačně. Nakonec dělají dva Spezzati dopředu,
se dvěma Saffici, & v této chvíli se uchopí s obvyklými obřadnostmi,
dělajíce dva Passi dozadu, & tou nohou levou která se
nacházela vpředu, toutéž dělají zdvořile Riverenza
breve, spárujíce nohu levou k pravé v tempu konce
Sonaty, & ukončí půvabně a elegantně tento Tanec
udělaný podle dokonalé Teorie.

Questa Sonata si scioglierà in Saltarello.
In questo tempo del Saltarello, faranno due Spezzati volti à
man sinistra, con due Passi minimi, & un Saffice col fianco sinistro
per dentro, principiandoli col piè sinistro, cambiando però luogo:
il medesimo faranno per contrario, tornando ogn'uno al suo luogo;
poi al lato sinistro faranno un Spezzato puntato col piè sinistro,
& mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno per
contrario. Ciò fatto, faranno due Saffici, uno al lato sinistro, l'altro
al destro, con due Fioretti innanzi, & due Trabucchetti. Dopò
faranno un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi, & un
Saffice fiancheggiato per dentro, principiandoli col piè sinistro: il medesimo
per contrario. Ultimamente faranno due Spezzati innanzi,
con due Saffici, & in quell'istante si pigliaranno con le solite cerimonie,
facendo due Passi in dietro, & con quel piè sinistro che si
trovaranno haver innanzi, con l'istesso faranno gentilmente la Riverenza
breve, appareggiando il piè sinistro al destro à tempo del fine
della Sonata, & porranno fine gratiosamente à questo Balletto
fatto con perfetta Theorica.

1) Pungente znamená pichlavý, jízlivý, bodavý, ostrý, pálivý, čpavý, štiplavý; dardo může být šipka, oštěp, kopí, šíp, žihadlo, prudký pohyb, skok, vnitřní kužel plamene.

2) Vypadá to, že za obě.

Kategorie: Nobiltà - tance