Rara Belta - ND

RARA BELTA1)
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIULIE MATTEI CIEVOLI
UŠLECHTILÉ PANÍ ŘÍMSKÉ.2)

RARA BELTA
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
GIULIA MATTEI CIEVOLI
GENTILDONNA ROMANA.

CHTĚJÍCE dělat tuto půvabnou Cascardu, Kavalír
s obvyklými Kavalírskými Obřadnostmi uchopí jemně a zdvořile
Dámu za náležitou ruku, dělajíce spolu
Riverenza breve, se dvěma Saffici; pak dělají
jeden Spezzato puntato nohou levou, & poloviční (mezza) Riverenza
pravou: tentýž Spezzato, & poloviční (mezza) Riverenza dělají
opačně. Potom se procházejí děláním dvou Spezzati alterati,
se třemi Seguiti battuti di Canario, začínajíce je nohou levou,
se dvěma battute di piedi, jednu nohou pravou, další levou:
tytéž dělají opačně. Nakonec dělají jeden Groppo,
dva Fioretti, dva Passi minimi, & jeden Saffice, začínajíce je
nohou levou: totéž dělají opačně. & toto se
nazývá Část ukončená (Tempo Terminato).

VOLENDO far questa gratiosa Cascarda, il Cavaliere
con le solite Creanze Cavaleresche pigliarà gentilmente
la Dama per la man'ordinaria, facendo insieme
la Riverenza breve, con due Saffici; poi faranno
un Spezzato puntato col piè sinistro, & mezza Riverenza
col destro: il medesimo Spezzato, & mezza Riverenza faranno
per contrario. Dopò passeggiaranno con fare due Spezzati alterati,
con tre Seguiti battuti di Canario, principiandoli col piè sinistro,
con due battute di piedi, una col piè destro, l'altra col sinistro: gli
medesimi faranno per contrario. Ultimamente faranno un Groppo,
due Fioretti, due Passi minimi, & un Saffice, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario. & questo si
chiama Tempo Terminato.

Ve druhé části, se uchopí za ruku pravou, dělajíce jeden
Spezzato puntato, & poloviční (mezza) Riverenza, začínajíce nejprve na
stranu levou, & pak dělají dva Saffici, jeden na stranu pravou, druhý
na stranu levou: potom se uchopí za ruku levou, & dělají
totéž opačně. Toto uděláno, obracejí se dvěma Spezzati
k ruce levé, & jeden Corinto s bokem levým dovnitř:
totéž dělají opačně. Nakonec se ve výhledu vracejí
v dělání prve řečených Pohybů, totiž Groppo, Fioretti, Passi, &
Saffice, jak jsem řekl v první části. & toto si nazývá Část Regulérní (Tempo
Regolato)3); začínajíce všechny první Pohyby nohou levou, až na
poloviční (mezza) Riverenza.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo un
Spezzato puntato, & mezza Riverenza, principiando prima al
lato sinistro, & poi faranno due Saffici, uno al lato destro, l'altro
al lato sinistro: dopò si pigliaranno per la man sinistra, & faranno il
medesimo per contrario. Ciò fatto, si volteranno con due Spezzati
à man sinistra, & un Corinto col fianco sinistro per dentro:
il medesimo faranno per contrario. Finalmente in prospettiva tornaranno
à fare i predetti Moti, cioè, il Groppo, Fioretti, Passi, &
Saffice, come hò detto nel primo tempo. & questo si chiama Tempo
Regolato; principiando tutti i primi Moti col piè sinistro, solo che
mezza Riverenza.

Ve třetí části, se vracejí a dělají znovu to co bylo
děláno ve druhé části, ale ovšem opačně.

Nel terzo tempo, tornaranno à far di nuovo quanto haranno
fatto nel secondo tempo, ma però per contrario.

Ve čtvrté, & poslední části, se procházejí na stranu levou
dvěma Passi minimi, dva Spezzati, & jeden Saffice s bokem levým
dovnitř: totéž dělají opačně; potom dělají jeden
Spezzato puntato na stranu levou nohou levou, s uchopením
ruky pravé, & ihned dělají poloviční (mezza) Riverenza pravou: &
pustíce se, dělají totéž opačně, uchopíce ruku levou.
Toto uděláno, dělají jednu Ripresa sottopiede na stranu levou,
& jeden Fioretto dopředu: totéž dělají opačně, dělajíce
ještě dva Saffici v natáčení (fiancheggiati). Nakonec dělají dva Fioretti,
dva Trabucchetti, dva Spezzati; pak s obvyklými obřadnostmi se
uchopí za náležitou ruku s děláním dvou Passi puntati
minimi dopředu, & s Riverenza breve ukončí
tuto spanilou, & elegantní Cascardu. & tato
poslední část se nazývá Ukončená (Terminato);
začínajíce všechny řečené
Pohyby nohou
levou.

Nel quarto, & ultimo tempo, passeggiaranno al lato sinistro con
due Passi minimi, due Spezzati, & un Saffice col fianco sinistro
per dentro: il medesimo faranno per contrario; dopò faranno un
Spezzato puntato al lato sinistro col piè sinistro, con pigliarsi la
man destra, & subito faranno la mezza Riverenza col destro: &
lasciandosi, faranno il medesimo per contrario, pigliando la man sinistra.
Ciò fatto, faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro,
& un Fioretto innanzi: il medesimo faranno per contrario, facendo
anco due Saffici fiancheggiati. Finalmente faranno due Fioretti,
due Trabucchetti, due Spezzati; poi con le solite cerimonie si
pigliaranno per la man'ordinaria con far due Passi puntati
minimi innanzi, & con la Riverenza breve finiranno
questa vaga, & gratiosa Cascarda. & questo
ultimo tempo si chiama Terminato;
principiando tutti i detti
Moti col piè
sinistro.

1) Rara je vzácná, ojedinělá, a beltà je krása, sličnost nebo také krasotinka.

2) Tento tanec nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

3) Nebo také část podle Pravidla (Regola), viz Regolato.

Kategorie: Nobiltà - tance