Spagnoletta Nuova - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Spagnoletta Nuova

SPAGNOLETTA NUOVA
NA ZPŮSOB MADRIGLIA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝNIKAJÍCÍ
A VÝZNAČNÉ
PANÍ
Místokrálovny Neapolské.

SPAGNOLETTA NUOVA
AL MODO DI MADRIGLIA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS.
ET ECCELLENTISS.
SIGNORA
Vice-Regina di Napoli.

ZAČÍNAJÍCE tuto Spagnolettu stojí osoby
jak ukazuje předložený obrázek, dělajíce
v tempu zvuku Riverenza breve ve čtyřech trojných úderech (quattro battute
triple
); pak se procházejí s uchopenou rukou,
čtyřmi Spezzati ordinarii1), & dvěma Saffici, a dělájí ještě na
stranu levou dvě Riprese, dva Fioretti dopředu, se dvěma Passi minimi,
& jeden Saffice, začínajíce každou věc nohou levou, na stranu
pravou dělají prve řečené Riprese s dalšími pohyby opačně.
Po tomto dělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, totiž
jeden obyčejný (ordinario) nohou levou, a druhý finto pravou; nakonec
dělají jeden Seguito battuto di Canario, a trito minuto,
totiž, po Seguito dělají tři rychlé údery nohou, začínajíce je,
& končíce je pravou, & hned dělají další Seguito
battuto
levou, jako výše, uzavírajíce dvěma dalšími údery nohou (battute
di piedi), jeden nohou pravou, a druhý levou. Tytéž
Spezzati se všemi dalšími skutky dělají opačně.

PRINCIPIARASSI questi Spagnoletta stando le persone
come dimostra il presente dissegno, facendo à
tempo del suono la Riverenza breve di quattro battute
triple; poi passeggiaranno con la man pigliata,
con far quattro Spezzati ordinarii, & due Saffici, con far anco al
lato sinistro due Riprese, due Fioretti innanzi, con due Passi minimi,
& un Saffice, principiando ogni cosa con il piè sinistro: al lato
destro faranno le predette Riprese con gli altri Moti per contrario.
Dopò ciò faranno due Spezzati fiancheggiati in dietro, cioè
uno ordinario col piè sinistro, e un'altro finto col destro; finalmente
faranno un Seguito battuto di Canario, col trito minuto,
cioè, dopò il Seguito faranno tre battute di piedi preste, principiandole,
& finendole col destro, & subito faranno un'altro Seguito
battuto col sinistro, come di sopra, concludendo con far due altre battute
di piedi, una col piè destro, e l'altra col sinistro. Gli medesimi
Spezzati con tutte l'altre attioni faranno per contrario.

Ve druhé části, procházejíce se podobně dělají čtyři
další Spezzati, dva Fioretti, dva Passi minimi, & dva Saffici, jeden
na stranu levou, další na stranu pravou; pak dělají jeden Groppo, dva
Fioretti, dva Passi Minimi, & jeden Saffice, začínajíce je nohou
levou: totéž dělají opačně; nakonec dělají
jednu Ripresa Sottopiè, & jeden Fioretto na stranu levou, totéž
na stranu pravou, & jeden Corinto na stranu levou. Totéž dělají
opačně.

Nel secondo tempo, passeggiando similmente faranno quattro
altri Spezzati, due Fioretti, due Passi minimi, & due Saffici, un
al lato sinistro, l'altro al lato destro; poi faranno un Groppo, due
Fioretti, due Passi Minimi, & un Saffice, principiandoli col piè
sinistro: il medesimo faranno per contrario; finalmente faranno
una Ripresa Sottopiè, & un Fioretto al lato sinistro, il medesimo
al lato destro, & un Corinto al lato sinistro. Il medesimo faranno
per contrario.

Ve třetí části se uchopí za ruku pravou, dělajíce dva
Spezzati, dva Trabucchetti, & jeden Saffice, procházejíce se ovšem na stranu
levou; pak uchopíce se levou rukou, dělají totéž
opačně, & pustíce se, dělají jeden Groppo, dva Fioretti ve
výhledu, & jeden Spezzato puntato na stranu levou, začínajíce
každou věc nohou levou; & v konci řečeného Spezzato dělají
poloviční (mezza) Riverenza pravou: totéž dělají opačně;
pak dělají dva Spezzati šikmo (fiancheggiati) dopředu, & dva Passi minimi
točené na levou stranu; & v konci dělají jeden Saffice s bokem
levým dovnitř. Totéž dělají opačně.

Nel terzo tempo si piglieranno per la man destra, facendo due
Spezzati, due Trabucchetti, & un Saffice, passeggiando però al lato
sinistro; poi pigliandosi per la man sinistra, faranno il medesimo
per contrario, & lasciandosi, faranno un Groppo, due Fioretti in
prospettiva, & un Spezzato puntato al lato sinistro, principiando
ogni cosa col piè sinistro; & al fine di detto Spezzato faranno
mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno per contrario;
poi faranno due Spezzati fiancheggiati innanzi, & due Passi minimi
volti à man sinistra; & al fine faranno un Saffice col fianco
sinistro per dentro. Il medesimo faranno per contrario.

Ve čtvrté, & poslední části, se uchopí rukama v kruhu,
& procházejíce se na stranu levou, s děláním dvou Fioretti, dvou Trabucchetti,
dvou Passi minimi, & jednoho Spezzato, začínajíce je
nohou levou: totéž dělají opačně; pak pustíce se, dělají
jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi točené na stranu levou,
& jeden Saffice s bokem levým dovnitř; totéž dělají
opačně. Poté co je uděláno, dělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, jeden obyčejný (ordinario), & další finto, jako bylo řečeno v první
části, & se dvěma Saffici šikmo (fiancheggiati) dopředu. Nakonec
dělají dva Passi puntati minimi, přibližujíce se dopředu; pak se uchopí
znovu náležitou rukou, s děláním obvyklých způsobů
kavalírských; & s děláním Riverenza jako prve v tempu
skladby (která má spojit nohu levou do páru k pravé) ukončí
půvabně tuto překrásnou Spagnolettu. S doporučením, aby
byla udělána celá Terminata.

Nel quarto, & ultimo tempo, si piglieranno per le mani in ruota,
& passeggieranno al lato sinistro, con far due Fioretti, due Trabucchetti,
due Passi minimi, & un Spezzato, principiandoli col
piè sinistro: il medesimo faranno per contrario; poi lasciandosi, faranno
un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi volti à man sinistra,
& un Saffice col fianco sinistro per dentro: il medesimo faranno
per contrario. Dopò ciò fatto, faranno due Spezzati fiancheggiati
in dietro, un'ordinario, & l'altro finto, come hò detto nel primo
tempo, & con due Saffici fiancheggiati innanzi. Finalmente
faranno due Passi puntati minimi, accostandosi innanzi; poi si piglieranno
di nuovo per la mano ordinaria, con far le solite creanze
Cavaleresche; & con il far la Riverenza come la prima à tempo della
Sonata (che sia unito il piè sinistro al pari del destro) finiranno
gratiosamente questa bellissima Spagnoletta. Avertendo, ch'è
fatta tutta Terminata.

1) Ordinario znamená také obvyklý, náležitý.

Kategorie: Nobiltà - tance